PRIVACY

Privacyverklaring


Op een aantal plaatsen op deze website wordt om gegevens gevraagd die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of postadres. FleuraMetz streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van FleuraMetz achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

 

1.      Waarom deze privacyverklaring? 

Als organisatie vinden wij de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of persoonlijke emailadres, financiële gegevens, maar ook het IP-adres van uw computer.

Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met uw persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een heel ruim begrip.

Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. 


2.      Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

- Het sturen van aanbiedingen en informatie (Inspirations).
- Het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van      diensten.
- Het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen.
- Het verzorgen van transport.
- Het onderhouden van contacten met klanten.
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 


3.      Ben u verplicht deze gegevens te verstrekken?

U bent verplicht persoonsgegevens te verstrekken als gevolg van een wettelijke of contractuele verplichting dan wel vanwege een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. 

 

4.      Welke gegevens verwerken wij van u?

- Naam, bedrijfsnaam, rechtsvorm, adres, woonplaats, postcode, land
- Telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres
- Financiële gegevens: BTW-nummer, KvK-nummer, bankrekeningnummer
- Type bedrijf: Kleinhandel, Groothandel
- Soort bedrijf: Bloemen, Planten, Accessoires, Overig
- Klantnummer

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

- Toestemming
- Uitvoering van een overeenkomst
- Wettelijke verplichting
- Vervulling van een taak van algemeen belang
- Gerechtvaardigd belang 

 

5.      Aan wie verstrekken wij uw gegevens? 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in principe alleen voor de eigen bedrijfsvoering en (de uitvoering van) de overeenkomst. Het kan in sommige gevallen nodig zijn om uw gegevens door te geven aan andere partijen:

- Groepsmaatschappijen
- Ingeschakelde verwerkers
- Externe adviseurs
- Externe (financiële) dienstverleners
- Belastingdienst
- Toezichthoudende autoriteiten


Met partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken (de zgn. ‘verwerkers’), sluiten wij (voor zover dit nodig is) verwerkingsovereenkomsten. Dit doen we zodat wanneer wij gegevens aan hen verstrekken, goed is vastgelegd dat zij deze gegevens ook goed beveiligen en zij tijdig melding bij ons moeten doen bij een (vermoeden van een) datalek.

 

6.      Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Voor zover die er zijn nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht. Gegevens kunnen door ons langer bewaard worden wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijvoorbeeld wanneer er een juridische procedure loopt of is aangekondigd en wij ons moeten kunnen verweren).

 

7.      Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De beveiliging van uw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Personen hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit daadwerkelijk nodig is voor het uitoefenen van hun functie. 

Voor specifieke doeleinden worden de daarvoor benodigde gegevens aan anderen binnen de organisatie verstrekt, zoals uw e-mailadres ten behoeve van het versturen van een aanbieding.

Uw digitale persoonsgegevens zijn door middel van autorisatie beschermd. Fysieke maatregelen betreffen het afsluiten van kasten en ruimtes en een bijbehorend sleutelbeleid.

Wij kennen hierdoor een passend beschermingsniveau. Wij stellen dit ook periodiek bij wanneer dit nodig is. 

 

8.      Wat zijn uw rechten?

Elke betrokkene heeft op grond van het AVG recht op inzage in, rectificatie van, wissen van, beperking van, de verwerking van, bezwaar tegen en overdraagbaarheid van gegevens. Betrokkenen hebben daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag.

 

9.      Waar kan ik terecht met mijn vraag of verzoek?

Wilt u een beroep doen op uw rechten, stuur dan een e-mail naar privacy@fleurametz.com

Ook als u een andere vraag of een klacht hebt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via: privacy@fleurametz.com.

Wij zullen dit binnen een redelijke termijn afwikkelen doch uiterlijk binnen 1 maand. Mocht deze termijn om welke reden dan ook niet haalbaar zijn, dan wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 3 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd. 

 

10.   Geldigheid 

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen via mail en/of berichtgeving op de website.

Deze privacyverklaring is van 25 mei 2018.